PIM - Sổ tay Hướng dẫn Thực hiện Dự án

Cập nhật: 22/05/2014 09:07
Xem lịch sử tin bài

Ban quản lý dự án Trung Ương (CPMU) của dự án FIRST xây dựng Sổ tay Hướng dẫn Thực hiện Dự án dựa trên các tài liệu dự án, hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới và tài liệu pháp lý liên quan đến việc quản lý và thực hiện các dự án được tài trợ bởi vốn ODA.

PIM - Sổ tay Hướng dẫn Thực hiện Dự án

Dự án Đẩy mạnh Đổi mới sáng tạo thông qua Nghiên cứu, Khoa học và Công nghệ (FIRST) được Thủ tướng Chính phủ  phê chuẩn ngày 11 tháng 05 năm 2011 theo quyết định số  Số 736/TTg-QHQT, sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới. 

Dự án nhằm mục đích hỗ trợ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở Việt Nam thông qua thiết kế và thí điểm các chính sách về KH&CN và đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức nghiên cứu và phát triển được dự án tài trợ, và khuyến khích sự phát triển của các doanh nghiệp công nghệ đổi mới sáng tạo.

Ban quản lý dự án Trung Ương (CPMU) của dự án FIRST xây dựng Sổ tay Hướng dẫn Thực hiện Dự án dựa trên các tài liệu dự án, hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới và tài liệu pháp lý liên quan đến việc quản lý và thực hiện các dự án được tài trợ bởi vốn ODA.

“Sổ tay Hướng dẫn Thực hiện Dự án - PIM” là sổ tay hướng dẫn được Bộ KH&CN ban hành trước khi bắt đầu thực hiện dự án, đưa ra các hướng dẫn và thủ tục thực hiện dự án, bao gồm: (i) sắp xếp và phân bổ chức năng và nhiệm vụ giữa các đơn vị thực hiện; (ii) tổ chức quản lý tài chính; (iii) điều kiện ứng tuyển và thủ tục sàng lọc lựa chọn các đối tượng thụ hưởng và cấp phát các khoản tài trợ khác nhau; (iv) các điều khoản và điều kiện của các khoản tài trợ đó; (v) điều khoản đấu thầu chi tiết phù hợp với Chương III của Lịch trình 2 của Hiệp định này; (vi) Khung Quản lý Môi trường và Xã hội khung của dự án;  và (vii) Theo dõi và đánh giá đối với các hoạt động của dự án. Sổ tay hướng dẫn này có thể được sửa đổi theo thời gian khi có sự đồng ý bằng văn bản của Ngân hàng Thế giới.

PIM do CPMU chuẩn bị, được Bộ KH&CN xem xét và phê duyệt. PIM là một văn bản dự kiến sẽ được sửa đổi và cập nhật thường xuyên để bổ sung các bài học được đúc kết từ kinh nghiệm thực tế và phản ánh tình hình thực tế thực hiện dự án. Mọi thay đổi đều được thông báo một cách minh bạch. 

Các quy tắc thực hiện được cập nhật thông qua việc trao đổi thư từ giữa Ban quản lý dự án trung ương và Ngân hàng Thế giới.

Sổ tay hướng dẫn này chủ yếu do cán bộ của CPMU và các SPMU sử dụng. Đây cũng là một tài liệu tham khảo tốt đối với những người tham gia vào công tác quản lý và thực hiện dự án FIRST cũng như những người hưởng lợi từ dự án.

Tải bản đầy đủ tại ĐÂY.

 

Các tin khác