Quy trình tài trợ

Cập nhật: 31/07/2014 13:16
Xem lịch sử tin bài

Bước

Quy trình và các hoạt động

Cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Thông báo tài trợ sẽ đăng quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang web của Bộ KH&CN và FIRST, các trang web và mạng lưới có liên quan đến khoa học và đổi mới sáng tạo

CPMU

 

3 ngày

 

2

Chuẩn bị và nhận Hồ sơ đề xuất.

CPMU hỗ trợ hướng dẫn các đơn vị quan tâm chuẩn bị hồ sơ đề xuất

 

Quy trình mở tài khoản truy cập website tại ĐÂY.

Mẫu hồ sơ hướng dẫn nộp đề xuất tải tại ĐÂY.

CPMU

 

30-45 ngày

 

3

Kiểm tra tính hợp lệ các đề xuất (bao gồm kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ)

CPMU

 1 tuần

 

4

Thành lập Tổ chuyên gia đánh giá đề xuất tài trợ - TEC

Tổ TEC bao gồm các chuyên gia độc lập trong nước, chuyên gia quốc tế. Quy định chi tiết về tổ TEC, quy chế làm việc được quy định cụ thể ở Mục V dưới đây.

CPMU

 2-3 tuần

 

5

Tổ chuyên gia đánh giá các đề xuất - TEC.

Tổ TEC đánh giá trên hệ thống online, sau khi đánh giá online sẽ làm việc trao đổi thông qua các cuộc họp trực tuyến để thống nhất báo cáo.

Tổ TEC đề xuất các đơn vị được lựa chọn để thương thảo và hoàn thiện Thỏa thuận tài trợ.

TEC

2-4 tuần

 

6

Thẩm tra các ứng viên được chọn (bao gồm kiểm tra trùng lắp của khoản tài trợ theo những nội dung chính trong đề xuất tài trợ)

CPMU/ TEC.

2 tuần

 

7

Báo cáo kết quả và kiến nghị danh sách các đơn vị thụ hưởng được lựa chọn để thương thảo trao tài trợ.

Giám đốc CPMU báo cáo Bộ KH và CN và Ngân hàng Thế giới kết quả đánh giá và kiến nghị của Tổ TEC và kết quả thẩm tra.

CPMU

 

 

8

Thương thảo và hoàn thiện Thỏa thuận tài trợ với các đơn vị được lựa chọn.

(bao gồm kiểm tra trùng lắp khoản tài trợ theo nội dung kinh phí chi tiết)

CPMU/ TEC/ đơn vị thụ hưởng

8 tuần

 

9

Ký kết thỏa thuận tài trợ

CPMU & các đơn vị thụ hưởng

1 ngày

 

10

Công bố kết quả lựa chọn

CPMU

1 ngày

 

Các tin khác