Tiêu chí lựa chọn

Cập nhật: 15/05/2014 13:44
Xem lịch sử tin bài

STT

Tiêu chí

Nội dung

Tổng điểm

Điểm đánh giá

Trọng số

Tổng điểm tối đa

 

1

Tầm nhìn và định hướng chiến lược của đề xuất

Tầm nhìn và định hướng phát triển GRI trong trung hạn và dài hạn (5-10 năm) của Đề xuất chuyển đổi GRI phù hợp với và thống nhất theo định hướng thị trường, tự chủ về tài chính khai thác được lợi thế, thúc đẩy nghiên cứu phát triển, ĐMST và ứng dụng hiệu quả các kết quả ứng dụng nghiên cứu đến với thị trường trong và ngoài nước.

Tối thiểu 0 – Tối đa 10

1

10

2

Năng lực của đơn vị đề xuất

Đơn vị đề xuất cung cấp thông tin về năng lực và kết quả hoạt động của đơn vị trong 3 năm vừa qua để làm rõ năng lực về:

- Nguồn nhân lực

- Nguồn  tài chính

- Kết quả nghiên cứu KH&CN

- Thương mại hóa và chuyển giao công nghệ

- Cơ sở vật chất (trang thiết bị/ văn phòng/ hạ tầng nghiên cứu…)

Tối thiểu 0 – Tối đa 10

2

20

3

Chất lượng của Đề xuất

Tính hoàn thiện, thiết thực và khả thi của chiến lược KHCN trình bày trong đề xuất:

- Đề xuất có nêu rõ vị trí hiện tại, điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ và thách thức của tổ chức?

- Đề xuất có xác định rõ làm thế nào đạt được mục tiêu cải thiện chiến lược và hoạt động KH&CN, tăng cường chuyển giao công nghệ, cải thiện cơ sở hạ tầng cho nghiên cứu, tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, hợp tác với các tổ chức nghiên cứu trong và ngoài nước để giúp cho đơn vị tăng tính tự chủ, tăng nguồn thu tự chủ về tài chính so với hiện tại. (khả năng tạo ra doanh thu thông qua việc cung cấp dịch vụ/chuyển giao kết quả nghiên cứu/chuyển giao công nghệ…)

- Cơ hội thành công có cao không? Những nhân tố và rủi ro có thể ảnh hưởng đến thành công có được đánh giá một cách thực tế không?

Tối thiểu 0 – Tối đa 10

3

30

4

Tính khả thi của kế hoạch thực hiện

Kế hoạch thực hiện đề xuất các hoạt động triển khai thuyết phục gắn với các kết quả đầu ra và thống nhất với CSVC nguồn lực GRI cho các nội dung về: (i) cơ sở hạ tầng KHCN, (ii) nguồn nhân lực, (iii) chuyển giao công nghệ và thương mại hóa (có thể ở cấp quốc tế), và (iv) quan hệ hợp tác với các bên liên quan trong và ngoài nước

Nội dung về nghiên cứu/quy trình thực hiện đưa ra các sản phẩm KH và CN/ĐMST trong nội dung đề xuất được trình bày đầy đủ rõ ràng

Tối thiểu 0 – Tối đa 10

2

20

5

Các kết quả dự kiến

Kết quả hoạt động của đơn vị sẽ được cải thiện như thế nào sau khi kết thúc dự án, cụ thể:

- Kết quả về khoa học (ấn phẩm, bài báo…)

- Kết quả về công nghệ (sáng chế, bản quyền, giải pháp hữu ích…)

- Kết quả về thương mại hóa, chuyển giao KHCN.

- Kết quả về tài chính: dự kiến nguồn thu sẽ tăng lên bao nhiêu % để đảm bảo phát triển bền vững và tăng tự chủ về tài chính.

- Cơ sở vật chất (bổ sung trang thiết bị nghiên cứu).

- Tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu.

- Tăng cường năng lực quản lý của lãnh đạo.

Tối thiểu 0 – Tối đa 10

2

20

 

 

Tổng điểm đánh giá tối đa

 

 

100 điểm

Các tin khác