Câu hỏi thường gặp

Cập nhật: 23/05/2014 08:46
Xem lịch sử tin bài

Mọi thắc mắc xin gửi về địa chỉ email: grants@first-most.vn với tiêu đề bắt đầu bằng [GRI]

 

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP NHÓM GRI

Câu hỏi 1: Dự án có tài trợ cho các nội dung nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng không?

Trả lời: Dự án không tài trợ thuần túy cho một đề tài nghiên cứu cơ bản hay đề tài nghiên cứu ứng dụng, còn việc nội dung nghiên cứu cơ bản hay nội dung nghiên cứu ứng dụng nằm trong chuỗi các nội dung nghiên cứu thuộc nội hàm của đề xuất tài trợ thì việc đó hoàn toàn do tổ chức KH&CN công lập thấy cần phải thực hiện thì chủ động thực hiện để đáp ứng được sản phẩm đầu ra của đề xuất. Mục tiêu và tiêu chí tài trợ của Dự án FIRST đối với Tiểu hợp phần 2a là tài trợ cho các tổ chức KH&CN công lập thực hiện thành công đề án chuyển đổi theo định hướng thị trường, tự chủ và bền vững về tài chính. Điều đó có nghĩa là các khoản tài trợ của hợp phần này chủ yếu phục vụ cho việc thực hiện thành công đề xuất xin tài trợ của FIRST từ các tổ chức KH&CN nhằm thực hiện thành công chiến lược phát triển bền vững của tổ chức. Vì vậy đề xuất thường nhằm đích đến là tạo ra các công nghệ và các sản phẩm tiệm cận được thị trường ngay sau khi dự án thuộc khuôn khổ đề xuất kết thúc cũng như 5-10 năm sau khi dự án được tài trợ vẫn tiếp tục được phát triển đáp ứng mục tiêu tự chủ về tài chính của tổ chức. Các khoản tài trợ phụ thuộc vào nội dung cụ thể của đề xuất xin tài trợ, bao gồm: chi phí dành cho các dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, thiết bị nghiên cứu, thử nghiệm, mua quyền sở hữu trí tuệ bao gồm giấy phép, các hội thảo ở Việt Nam và nước ngoài, các chuyến đi học tập, đào tạo chuyên sâu ở Việt Nam và nước ngoài, các sửa chữa/cải tạo nhỏ, phổ biến kiến thức, các hoạt động truyền thông, các dịch vụ trực tuyến, các lệ phí có liên quan và các chi phí gia tăng hợp lệ. Dự án không hỗ trợ tiền công và tiền lương của các cán bộ tham gia thực hiện nhiệm vụ đề xuất xin tài trợ.


Câu hỏi 2: Những phòng ban ở dưới thuộc các tổ chức KH&CN công lập đã tự chủ về tài chính thì có thuộc đối tượng được tài trợ không?

Trả lời: Nếu phòng ban đã có tư cách pháp nhân và hạch toán độc lập, có con dấu độc lập thì phòng ban này hợp lệ để nộp hồ sơ đề xuất khoản tài trợ của Dự án FIRST.


Câu hỏi 3: Thuyết minh hồ sơ đề xuất nên nhấn mạnh về đổi mới sản phẩm công nghệ hay nâng cao năng lực cán bộ?

Trả lời: Đơn vị có thể tham khảo thang điểm đánh giá trong đó có nhiều tiêu chí khác nhau. Chất lượng hồ sơ là sự hài hòa giữa chiến lược phát triển của đơn vị và sản phẩm tạo ra. Nếu đề xuất không cân đối, quá chú trọng vào sản phẩm mà không phù hợp với năng lực của đơn vị thì tính cạnh tranh không cao.


Câu hỏi 4: Trong số 4 triệu USD FIRST sẽ tài trợ bao nhiêu % cho đơn vị?

Trả lời: Dự án FIRST sẽ tài trợ 100%, tuy nhiên mọi sự đóng góp bằng hiện vật của đơn vị đều được hoan nghênh.


Câu hỏi 5: Chúng tôi là đại diện của trường đại học công lập tự chủ về tài chính. Vậy chúng tôi có thuộc đối tượng thụ hưởng của Tiểu hợp phần 2a không?

Trả lời: Tiểu hợp phần 2a hướng đến các tổ chức khoa học công nghệ công lập có định hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm và gắn với thị trường, bao gồm các viện nghiên cứu do Chính phủ thành lập, các viện nghiên cứu trực thuộc các Bộ ngành, và các viện nghiên cứu trực thuộc các trường đại học. Do đó trường đại học không thuộc đối tượng thụ hưởng của Tiểu hợp phần 2a. Nếu một tổ chức khoa học công nghệ thuộc trường đại học công lập được cấp phép hoạt động khoa học công nghệ thì hợp lệ để nộp hồ sơ đề xuất vào Tiểu hợp phần này.


Câu hỏi 6: Khi viết đề xuất thì kinh phí xin tài trợ nên xây dựng theo tỷ lệ nào đối với các hạng mục đầu tư về trang thiết bị, đầu tư về nhân lực?

Trả lời: Tỷ lệ này cần được xây dựng một cách hợp lý để thực hiện đề xuất. Việc xây dựng kinh phí sẽ thể hiện năng lực thiết kế dự án của đơn vị.


Câu hỏi 7: Nếu kết quả đề xuất của chúng tôi là một quy trình thì chúng tôi có thuộc đối tượng được tài trợ không?

Trả lời: Tính hợp lệ chỉ xét đến đối tượng là các tổ chức khoa học công nghệ công lập, không tính đến kết quả dự án.


Câu hỏi 8: Theo quy định của Dự án FIRST: tiền nhân công thực hiện dự án là kinh phí không hợp lệ. Vậy chúng tôi có thể xin kinh phí từ nguồn khác để chi cho nhân công thực hiện dự án xin tài trợ từ FIRST?

Trả lời: Được. Đề nghị lưu ý đảm bảo tránh trùng lặp.


Câu hỏi 9: Liệu những tổ chức KH&CN công lập có quy mô nhỏ có cơ hội để nhận tài trợ không?

Trả lời: Cơ hội nhận tài trợ của các ứng viên là ngang nhau. Trong tổng số 100 điểm có 20 điểm được dành cho việc đánh giá năng lực của đơn vị đề xuất. Những đơn vị có quy mô nhỏ có thể không đạt điểm tối đa cho tiêu chí này. Tuy nhiên những tiêu chí còn lại không bị ảnh hưởng bởi quy mô tổ chức.


Câu hỏi 10: Viện nghiên cứu thuộc các trường đại học tư nhân có được phép nộp hồ sơ vào Tiểu hợp phần này?

Trả lời: Không. Tiểu hợp phần 2a quy định đối tượng hợp lệ là các tổ chức khoa học công nghệ công lập.


Câu hỏi 11: Nếu viện nghiên cứu không đủ khả năng thu xếp nguồn vốn đối ứng lớn hơn hoặc bằng 50% tổng kinh phí thực hiện dự án thì sao?

Trả lời: Đối với Tiểu hợp phần này Dự án FIRST tài trợ 100% kinh phí thực hiện dự án đề xuất. Dự án FIRST khuyến khích các đơn vị đóng góp bằng hiện vật.


Câu hỏi 12: Những tổ chức khoa học công nghệ công lập mới chỉ tự chủ một phần tài chính thì có hợp lệ để tham gia Tiểu hợp phần này không?

Trả lời: Có.


Câu hỏi 13: Đơn vị có cần nộp lý lịch của tất cả các nhân viên trong đơn vị không hay chỉ cần lý lịch của các chuyên gia bộ chủ chốt tham gia đề xuất?

Trả lời: Đơn vị cần nộp lý lịch của những thành viên chủ chốt tham gia thực hiện dự án.


Câu hỏi 14: Đối với những dự án được phê duyệt thì hình thức báo cáo là gì?

Trả lời: Đơn vị sẽ phải viết báo cáo tiến độ theo yêu cầu của Dự án FIRST. Ngoài ra Dự án FIRST cũng sẽ trực tiếp xuống đơn vị để thực hiện công tác giám sát và đánh giá.


Câu hỏi 15: Khả năng cạnh tranh của sản phẩm cần lưu ý những điểm gì?

Trả lời: Bên cạnh việc chứng minh khả năng làm chủ công nghệ đơn vị cần chứng minh tính thương mại hóa, khả năng cạnh tranh, thị phần của sản phẩm. Đơn vị có thể bổ sung trong hồ sơ thỏa thuận hợp tác (nếu có) với các khách hàng tiềm năng để tăng tính thuyết phục.


Câu hỏi 16: Đối với những sản phẩm đã được thương mại hóa thì có được nộp đề xuất để mở rộng quy mô trên thị trường?

Trả lời: Được. Đơn vị cần chỉ rõ tính đổi mới sáng tạo của sản phẩm trong đề xuất để đạt mục tiêu mở rộng quy mô.


Câu hỏi 17: Thời gian để một bài báo được đăng trên báo quốc tế rất lâu. Nếu hết thời gian thực hiện đề xuất bài báo vẫn chưa được đăng thì có làm sao không?

Trả lời: Những kết quả đầu ra đã đăng ký đầu ra trong hồ sơ đề xuất cần phải thực hiện được trong khung thời gian đề xuất. Nếu thấy khả năng không thực hiện được là cao thì đơn vị không nên đưa kết quả đó vào.

Các tin khác
Tiêu chí lựa chọn - (15/05/2014 13:44)