PIM - Sổ tay Hướng dẫn Thực hiện Dự án

PIM - Sổ tay Hướng dẫn Thực hiện Dự án

Cập nhật 1
Ban quản lý dự án Trung Ương (CPMU) của dự án FIRST xây dựng Sổ tay Hướng dẫn Thực hiện Dự án dựa trên các tài liệu dự án, hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới và tài liệu pháp lý liên quan đến việc quản lý và thực hiện các dự án được tài trợ bởi vốn ODA.
PIM - Sổ tay Hướng dẫn Thực hiện Dự án

PIM - Sổ tay Hướng dẫn Thực hiện Dự án

Cập nhật 1
PIM - Sổ tay Hướng dẫn Thực hiện Dự án
trong tổng số: 1 trang