Thông báo mời thầu Gói thầu số: FIRST/NASATI/C24 "Tư vấn giám sát thi công lắp đặt phần cứng, phần mềm cho cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ"

Cập nhật: 09/07/2019 16:53
Xem lịch sử tin bài

HỒ SƠ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 283/QĐ-FIRST-NASATI ngày 09/7/2019 của Giám đốc Ban Quản lý Tiểu Dự án FIRST - NASATI)

VIỆT NAM

DỰ ÁN “ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI SÁNG TẠO THÔNG QUA NGHIÊN CỨU, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ” (DỰ ÁN FIRST)

Khoản vay: 5257-VN

TIỂU DỰ ÁN “HOÀN THIỆN HỆ THỐNG THỐNG KÊ, ĐÁNH GIÁ, ĐO LƯỜNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO” (TIỂU DỰ ÁN FIRST – NASATI)

Tên gói thầu: TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG LẮP ĐẶT PHẦN CỨNG, PHẦN MỀM CHO CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGH

Mã gói thầu (trong Kế hoạch đấu thầu): FIRST/NASATI/C24


           Bộ Khoa học và Công nghệ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, được sự ủy quyền của Chính phủ Việt Nam, đã nhận được một khoản vay từ Ngân hàng Thế giới (NHTG) để chi cho Dự án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ” (Fostering Innovation through Research, Science and Technology) – sau đây gọi là Dự án FIRST. Một phần của khoản vay này sẽ được sử dụng để thanh toán các chi phí hợp lệ thuộc hợp đồng tư vấn “Tư vấn giám sát thi công lắp đặt phần cứng, phần mềm cho cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ”. Ban Quản lý Tiểu dự án FIRST-NASATI thuộc Dự án FIRST có trách nhiệm trực tiếp tổ chức triển khai hợp đồng tư vấn này trên cơ sở hỗ trợ và giám sát bởi Dự án FIRST.

Dịch vụ tư vấn “Tư vấn giám sát thi công lắp đặt phần cứng, phần mềm cho cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ” nhằm giúp chủ đầu tư giám sát quá trình lắp đặt, nâng cấp hệ thống thiết bị trung tâm dữ liệu cho CSDL quốc gia về KH&CN đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế, chất lượng, tiến độ làm cơ sở cho công tác nghiệm thu gói thầu FIRST/NASATI/G03. Phạm vi nhiệm vụ của gói thầu bao gồm những công việc liên quan giám sát quá trình thi công, lắp đặt, nâng cấp trung tâm dữ liệu cho CSDL quốc gia về KH&CN với những hạng mục: Hệ thống chuyển mạch; Hệ thống tường lửa; Hệ thống máy chủ; Hệ thống lưu trữ; Cấu hình và cài đặt phần mềm hệ thống và phần mềm ảo hóa cho các máy chủ; Hệ thống làm lạnh; Hệ thống phòng cháy và chữa cháy; Hệ thống sàn nâng; Hệ thống tủ cấp điện nguồn; Hệ thống giám sát an ninh vật lý;  Hệ thống cảnh báo nhiệt độ, độ ẩm; Hệ thống thang máng cáp; Hệ thống phụ trợ (như UPS; Tủ rack lắp thiết bị + phụ kiện phụ trợ,...).

Nội dung chi tiết của dịch vụ tư vấn được nêu trong Điều khoản Tham chiếu.

Ban Quản lý Tiểu dự án FIRST-NASATI mời các công ty tư vấn hợp lệ (“Tư vấn”) bày tỏ quan tâm cung cấp Dịch vụ. Các Tư vấn quan tâm cần cung cấp hồ sơ thể hiện năng lực và kinh nghiệm phù hợp để thực hiện Dịch vụ. Các tiêu chí đánh giá danh sách ngắn như sau:

 

 

Tiêu chí đánh giá

1.

Lĩnh vực hoạt động và số năm hoạt động.

2.

Năng lực và kinh nghiệm cụ thể trong việc cung cấp các dịch vụ tương tự như lĩnh vực chuyên môn của gói thầu (tên dự án, tên khách hàng, thời gian thực hiện, giá trị hợp đồng, mô tả nhiệm vụ chính trong hợp đồng)

3.

Tổ chức quản lý và kỹ thuật của nhà thầu theo yêu cầu công việc

4.

Năng lực chung và số lượng nhân sự chính.

 

Tư vấn sẽ được lựa chọn theo phương pháp Tuyển chọn dựa trên Năng lực của Tư vấn (CQS) được qui định trong Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê Tư vấn trong các khoản vay của IBRD và tín dụng và tài trợ không hoàn lại của IDA cho các bên vay vốn Ngân Hàng Thế Giới , được ban hành tháng 1/2011 và sửa đổi tháng 7/2014 (Hướng dẫn Tư vấn).

Tư vấn cần lưu ý chính sách của NHTG về mâu thuẫn lợi ích, nêu tại Mục 1.9 và quy định về tư cách hợp lệ, nêu tại Mục 1.11 của Hướng dẫn Tư vấn.

Tư vấn có thể liên danh với các tư vấn khác để thành lập liên danh hoặc nhà thầu phụ để nâng cao năng lực. Tư vấn sẽ phải nêu rõ hình thức liên kết để tạo thuận lợi cho công tác xem xét và đánh giá hồ sơ.

Tư vấn quan tâm có thể liên lạc với Bà Phan Thị Thu Hằng,  ĐT: (024) 39364673; Di động: 0903458058; Email hangpt@vista.gov.vn trong giờ hành chính để thu thập thêm thông tin từ Điều khoản Tham chiếu.

Hồ sơ Bày tỏ quan tâm (EOI) phải được lập thành văn bản và gửi tới địa chỉ dưới đây (bằng cách gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện, fax hoặc email) trước 16h00 ngày 26/7/2019:

ông Đào Mạnh Thắng, Phó Giám đốc

Ban Quản lý tiểu Dự án FIRST-NASATI

Địa chỉ: Phòng 301, Tầng 3, 24 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (024)-39364673;  Fax: (024)-39364674

E-mail: Giám đốc Dự án: daothang@vista.gov.vn; Điều phối viên Dự án: kiemcm@vista.gov.vn ; Chuyên gia Đấu thầu: hangpt@vista.gov.vn

 

Hà Nội, ngày 9 tháng 7 năm 2019

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Đào Mạnh Thắng

Các tin khác