Thông báo mời bày tỏ quan tâm gói thầu FIRST/MOST/C27: Tư vấn xây dựng hoàn thiện và triển khai kế hoạch truyền thông Dự án FIRST

Cập nhật: 08/04/2019 10:00
Xem lịch sử tin bài

HỒ SƠ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM

 

Dự án Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua Nghiên cứu, Khoa học và Công nghệ – FIRST

Khoản vay: 5257-VN

Dự án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua Nghiên cứu, Khoa học và Công nghệ” 

Ngày: 08/4/2019

Tên gói thầu: Tư vấn xây dựng hoàn thiện và triển khai kế hoạch truyền thông Dự án FIRST.

Mã gói thầu: FIRST/MOST/C27

1. Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được khoản tài trợ vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới để trên khai thực hiện Dự án Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ (gọi tắt là “Dự án FIRST”), thông qua HIệp định tài trợ số 5257-VN ngày 25/7/2013. Dự án có hiệu lực triển khai từ 22/10/2013 đến ngày 31/12/2019. Theo Hiệp định ban đầu đã ký, phần vốn vay ưu đãi (IDA) dự kiến được tài trợ là 100 triệu USD, trên cơ sở tái cấu trúc Dự án, Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới đã thống nhất điều chỉnh phần vốn vay IDA xuống còn 78 triệu USD/ Về nguyên tắc, nguồn kinh phí của Dự án sẽ được cấp phát 100% cho Bộ Khoa học và Công nghệ để thực hiện các hợp phần của Dự án theo đúng các quy định hiện hành.

 

2. Dịch vụ: Ban quản lý Dự án FIRST là đơn vị đầu mối triển khai Dự án thường trực giúp Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện chức năng chủ đầu tư. Ban quản lý Dự án FIRST dự kiến sẽ lựa chọn một đơn vị Tư vấn để hỗ trợ dự án xây dựng hoàn thiện và triển khai kế hoạch truyền thông của Dự án FIRST.

  

3. Ban Quản lý Dự án Dự án FIRST mời các công ty/hãng tư vấn hợp lệ (“Tư vấn”) bày tỏ quan tâm cung cấp Dịch vụ. Các Tư vấn quan tâm cần cung cấp hồ sơ thể hiện năng lực và kinh nghiệm phù hợp để thực hiện Dịch vụ. Các tiêu chí đánh giá danh sách ngắn như sau:

 

Tiêu chí đánh giá

1.

Lĩnh vực hoạt động và số năm hoạt động

2.

Năng lực trong lĩnh vực chuyên môn

3.

Tổ chức quản lý và kỹ thuật của nhà thầu theo yêu cầu công việc

4.

Năng lực chung và số lượng nhân sự chính

Tư vấn có thể liên danh với các tư vấn khác để thành lập liên danh hoặc nhà thầu phụ để nâng cao năng lực.

 

4. Phương pháp tuyển chọn tư vấn: Tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn (CQS) theo Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê tư vấn trong các Khoản vay của IBRD và Tín dụng & Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các bên vay vốn NHTG – tháng 1/2011, Tư vấn cần lưu ý quy định chính sách của NHTG về xung đột lợi ích tại mục 1.9 của hướng dẫn nêu trên.

 

5. Ban quản lý Dự án FIRST kính mời các công ty tư vấn có đủ điều kiện, năng lực và kinh nghiệm tới tham gia bày tỏ quan tâm gói thầu trên. Các công ty có nguyện vọng tham gia bày tỏ quan tâm có thể tìm hiểu thêm thông tin về gói thầu tại Ban quản lý Dự án FIRST từ 10h00’ ngày 08/4/2019 đến trước 10h00’ ngày 24/4/2019 (trong giờ hành chính).

o        Ban Quản lý Dự án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua Nghiên cứu,       Khoa học và Công nghệ” - Bộ Khoa học và Công nghệ.

o        Giám đốc dự án: Ông Lương Văn Thắng

o        Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Thăng Long, 98 Ngụy Như Kon Tum, Thanh          Xuân, Hà Nội, Việt Nam

o        Tel:  + 84 4 6286 4968 

o        Fax: + 84 4 6286 4956

o        Người liên hệ: Bà Vũ Thị Thanh Bình – Chuyên gia Đấu thầu

o       E-mail:            Binhvtt@first-most.vn       Tel: 024.62864968/Ex. 33

 

Hồ sơ bày tỏ quan tâm của quý Công ty cần gửi tới địa chỉ nêu trên trước 10h00’ ngày 24/4/2019.

 

Trân trọng kính mời các quý công ty tham gia.

GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

 

(Đã ký)

 

 

Lương Văn Thắng

Các tin khác