Thông báo mời bày tỏ quan tâm gói thầu FIRST/2b1/TN/C01: Thiết kế giao diện hệ thống

Cập nhật: 19/04/2017 15:52
Xem lịch sử tin bài

HỒ SƠ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 141/QĐ-FIRST-ĐT ngày 17/4/2017 của Giám đốc Ban Quản lý Dự án FIRST)

 

DỰ ÁN “ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI SÁNG TẠO THÔNG QUA NGHIÊN CỨU, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ” (DỰ ÁN FIRST)

Khoản vay: 5257-VN

 

TIỂU DỰ ÁN “PHÁT TRIỂN VÀ CUNG CẤP ỨNG DỤNG QUẢN LÝ CÔNG VIỆC DÀNH CHO CỘNG ĐỒNG VÀ DOANH NGHIỆP TẠI THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ” (TIỂU DỰ ÁN FIRST – TRINAM) DO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRÍ NAM THỰC HIỆN

Tên gói thầu: Thiết kế giao diện hệ thống

Mã gói thầu (trong Kế hoạch đấu thầu): FIRST/2b1/TN/C01                                                                                                      

    Bộ Khoa học và Công nghệ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, được sự ủy quyền của Chính phủ Việt Nam, đã nhận được một khoản vay từ Ngân hàng Thế giới (NHTG) để chi cho Dự án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua Nghiên cứu, Khoa học và Công nghệ” – sau đây gọi là Dự án FIRST. Trong khuôn khổ Tiểu hợp phần 2b1 của Dự án FIRST, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Trí Nam nhận được khoản tài trợ từ nguồn vốn IDA của Dự án FIRST để thực hiện Tiểu dự án “Phát triển và cung cấp ứng dụng quản lý công việc dành cho cộng đồng và doanh nghiệp tại thị trường trong nước và quốc tế” theo Thỏa thuận tài trợ số 01/FIRST/2b1/TRINAM ký ngày 29 tháng 9 năm 2016.

    Để hoàn thành các nhiệm vụ và mục tiêu của Tiểu dự án, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Trí Nam triển khai việc tuyển dụng 01 công ty tư vấn để thiết kế bộ nhận diện thương hiệu và giao diện phần mềm ứng dụng quản lý công việc VTICK. Ứng dụng giải pháp quản lý công việc của VTICK sẽ mang lại nhiều lợi ích nhiệm vụ cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức và đặc biệt giúp tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức so với hình thức quản lý truyền thống hiện tại. Tư vấn được tuyển theo phương thức tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn (CQS) theo quy định về Đấu thầu của Ngân hàng Thế giới

    Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Trí Nam mời các công ty tư vấn hợp lệ (“Tư vấn”) bày tỏ quan tâm cung cấp Dịch vụ. Các Tư vấn quan tâm cần cung cấp hồ sơ thể hiện năng lực và kinh nghiệm phù hợp để thực hiện Dịch vụ. Các tiêu chí đánh giá danh sách ngắn như sau:

 TT

Tiêu chí đánh giá

1.

Lĩnh vực hoạt động và số năm hoạt động

2.

Năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn

3.

Tổ chức quản lý và kỹ thuật của nhà thầu theo yêu cầu công việc

4.

Năng lực chung và số lượng nhân sự chính

    Tư vấn sẽ được lựa chọn theo phương pháp Tuyển chọn dựa trên Năng lực của tư vấn (CQS) được qui định trong Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê Tư vấn trong các khoản vay của IBRD và tín dụng và tài trợ không hoàn lại của IDA cho các bên vay vốn Ngân Hàng Thế Giới , được ban hành tháng 1/2011.

    Tư vấn cần lưu ý chính sách của NHTG về mâu thuẫn lợi ích, nêu tại Mục 1.9 và quy định về tư cách hợp lệ, nêu tại Mục 1.11 của Hướng dẫn Tư vấn.

    Tư vấn có thể liên danh với các tư vấn khác để thành lập liên danh hoặc nhà thầu phụ để nâng cao năng lực. Tư vấn sẽ phải nêu rõ hình thức liên kết để tạo thuận lợi cho công tác xem xét và đánh giá hồ sơ.

    Tư vấn quan tâm có thể liên lạc với Ông Nguyễn Đức Hưng, ĐT: + 84 4 73038668 (ext:105); Di động: 0979 822 133; Email hungnd@trinam.com.vn trong giờ hành chính để thu thập thêm thông tin từ Điều khoản Tham chiếu. 

    Thư Bày tỏ quan tâm (EOI) phải được lập thành văn bản và gửi tới địa chỉ dưới đây (bằng cách gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện, fax hoặc email) trước 16h00 ngày 06/05/2017

Các thông tin chi tiết sẽ được cung cấp tại:

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Trí Nam

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Agribank, số 94 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04 66 748 746                  Fax: 04 62 813 849

Tổng Giám đốc: Nguyễn Mạnh Trường

Email: Tungdt@trinam.com.vn

 

                                                   CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT

                                                 TRIỂN CÔNG NGHỆ TRÍ NAM

                                                        Tổng Giám đốc

 

 

                                        Nguyễn Mạnh Trường

 

Các tin khác