Thông báo kết quả lựa chọn tư vấn gói thầu FIRST/NASATI/C11: Đánh giá thực trạng và xây dựng thử nghiệm khung GS&ĐG tổ chức KH&CN công lập ở Việt Nam

Cập nhật: 17/04/2017 10:26
Xem lịch sử tin bài

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TƯ VẤN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

VIỆT NAM

DỰ ÁN “ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI SÁNG TẠO THÔNG QUA NGHIÊN CỨU, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ” (DỰ ÁN FIRST)

Khoản vay: 5257-VN

TIỂU DỰ ÁN “HOÀN THIỆN HỆ THỐNG THỐNG KÊ, ĐÁNH GIÁ, ĐO LƯỜNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO” (TIỂU DỰ ÁN FIRST – NASATI)

Tên gói thầu: Đánh giá thực trạng và xây dựng thử nghiệm khung GS&ĐG tổ chức KH&CN công lập ở Việt Nam

Mã gói thầu (trong Kế hoạch đấu thầu): FIRST/NASATI/C11

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-FIRST-NASATI ngày 11/4/2017 của Giám đốc Ban quản lý Dự án FIRST về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số FIRST/NASATI/C11 "Đánh giá thực trạng và xây dựng thử nghiệm Khung giám sát và đánh giá tổ chức KH&CN công lập ở Việt Nam", Ban Quản lý Tiểu dự án FIRST-NASATI xin thông báo kết quả lựa chọn Tư vấn thực hiện hợp đồng như sau:

- Tên đơn vị trúng thầu : Công ty Cổ phần Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phát triển (DEPOCEN)

- Địa chỉ: Phòng 305-307, số 12 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Giá trúng thầu:  3.722.255.900 VNĐ (Bằng chữ: Ba tỷ bảy trăm hai mươi hai triệu hai trăm năm mươi lăm nghìn chín trăm đồng)

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng;

- Văn bản phê duyệt: Quyết định số 136/QĐ-FIRST-NASATI ngày 11/4/2017 của Giám đốc Ban quản lý Dự án FIRST về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số FIRST/NASATI/C11 "Đánh giá thực trạng và xây dựng thử nghiệm Khung giám sát và đánh giá tổ chức KH&CN công lập ở Việt Nam"

 

BAN QUẢN LÝ TIỂU DỰ ÁN FIRST-NASATI 

 

 

 

Các tin khác