Thông báo điều chỉnh thông tin gói thầu: Cung cấp thức ăn loại viên lớn cỡ 5mm, hàm lượng dinh dưỡng cao để nuôi thử nghiệm vỗ béo cá chim trước khi thu hoạch cỡ 450-700gram

Cập nhật: 06/12/2017 09:38
Xem lịch sử tin bài

Mẫu 17

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO GIA HẠN/ĐIỀU CHỈNH

 THÔNG TIN ĐÃ ĐĂNG TẢI

 

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ban Quản lý Tiểu dự án “Hiện đại hóa công nghệ sản xuất cá biển quy mô công nghiệp ở Việt Nam nhằm nâng cao sản lượng, chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm” (Tiểu dự án FIRST-RIA1) đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông tin gia hạn/điều chỉnh thông tin đã đăng tải với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Cung cấp thức ăn loại viên lớn cỡ 5mm, hàm lượng dinh dưỡng cao để nuôi thử nghiệm vỗ béo cá chim trước khi thu hoạch cỡ 450-700gram.

2. Tên dự án: Tiểu dự án “Hiện đại hóa công nghệ sản xuất cá biển quy mô công nghiệp ở Việt Nam nhằm nâng cao sản lượng, chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm” (Tiểu dự án FIRST-RIA1).

3. Thời gian phát hành HSMT: từ 10 giờ 00, ngày 03 tháng 11  năm 2017 đến trước 10 giờ 00, ngày 04 tháng 12  năm 2017 (trong giờ hành chính).

4. Thời điểm đóng thầu 10 giờ 00, ngày 04 tháng 12 năm 2017

Thông tin đã đăng tải trên Báo Đấu thầu số 207 (ngày 1 tháng 11 năm 2017).

Nay Ban Quản lý Tiểu dự án “Hiện đại hóa công nghệ sản xuất cá biển quy mô công nghiệp ở Việt Nam nhằm nâng cao sản lượng, chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm” (Tiểu dự án FIRST-RIA1) thông báo gia hạn/điều chỉnh với nội dung như sau:

- Thời gian phát hành HSMT: từ 10 giờ 00, ngày 03 tháng 11  năm 2017 đến trước 10 giờ 00, ngày 19 tháng 12 năm 2017 (trong giờ hành chính).

- Thời điểm đóng thầu đến 10 giờ 00 ngày 19 tháng 12 năm 2017.

- Thời điểm mở thầu 10 giờ 15, ngày 19 tháng 12 năm 2017

(Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi)./.

Bắc Ninh, ngày      tháng      năm 2017

Đại diện hợp pháp của bên mời thầu

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

 

Các tin khác