Thông báo tuyển tư vấn cá nhân gói thầu FIRST/2a/RIA1/C04: Chuyên gia trong nước về quản lý và vận hành trang trại cá biển quy mô công nghiệp

Cập nhật: 14/08/2017 11:07
Xem lịch sử tin bài

THÔNG BÁO TUYỂN TƯ VẤN CÁ NHÂN 

GÓI THẦU: Chuyên gia trong nước về quản lý và vận hành trang trại cá biển quy mô công nghiệp

(FIRST/2a/RIA1/C04)  


Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam nhận được khoản tín dụng từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) – Ngân hàng Thế giới tài trợ kinh phí cho Dự án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ” (Dự án FIRST), và dự kiến dành một phần khoản tín dụng tài trợ để thanh toán dịch vụ cho hợp đồng tư vấn cá nhân trong nước thực hiện Gói thầu số FIRST/2a/RIA1/C04 về việc: Quản lý và vận hành trang trại cá biển quy mô công nghiệp cho Tiểu dự án “Hiện đại hóa công nghệ sản xuất cá biển quy mô công nghiệp ở Việt Nam nhằm nâng cao sản lượng, chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm” (Tiểu dự án FIRST-RIA1) thuộc Tiểu hợp phần 2.a. của Dự án FIRST.


Nội dung về mục tiêu, phạm vi công việc và yêu cầu về năng lực đối với tư vấn được mô tả chi tiết trong  điều khoản tham chiếu – TOR.


Các ứng cử viên quan tâm có thể liên hệ với Ban Quản lý Tiểu dự án FIRST-RIA1 theo địa chỉ dưới đây để biết thông tin chi tiết về điều khoản tham chiếu. Các tư vấn sẽ được lựa chọn tuân thủ theo quy trình của Ngân hàng Thế giới (Hình thức tuyển tư vấn cá nhân – ICS) quy định trong tài liệu hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới về Tuyển chọn và Thuê tư vấn bằng vốn vay IBRD và tín dụng IDA do Bên vay của Ngân hàng Thế giới, tháng 01/2011, tài liệu này có thể tìm thấy tại trang website: www.worldbank.org/procure


Các ứng cử viên quan tâm cho vị trí nêu trên có thể gửi bày tỏ quan tâm và lý lịch khoa học (CV) theo địa chỉ dưới đây trước 15h00 ngày 22/08/2017.

-   Ban Quản lý Tiểu Dự án FIRST-RIA1

-   Đại diện: Bà: Phan Thị Vân, Chức vụ: Giám đốc Ban Quản lý Tiểu dự án

-   Địa chỉ: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I, Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh.

-   Điện thoại Ban quản lý Tiểu dự án FIRST-RIA1: 0222-3844-020 – Fax: 02438-780-102

-   Email: Ban quản lý Tiểu dự án FIRST-RIA1: first@ria1.org

Các tin khác
Thông báo mời bày tỏ quan tâm gói thầu FIRST/2b1/TN/C02: Nghiên cứu, xử lý bảo mật hiệu năng - (26/06/2017 10:18) Thông báo mời bày tỏ quan tâm gói thầu FIRST/2b1/TN/C01: Thiết kế giao diện hệ thống - (19/04/2017 15:52) Thông báo kết quả lựa chọn tư vấn gói thầu FIRST/NASATI/C11: Đánh giá thực trạng và xây dựng thử nghiệm khung GS&ĐG tổ chức KH&CN công lập ở Việt Nam - (17/04/2017 10:26) Thông báo mới thầu gói thầu FIRST/CLRRI/G04: Cung cấp thiết bị phục vụ bảo tồn In-vitro và nghiên cứu nuôi cấy mô tế bào và thiết bị phục vụ lưu trữ ngân hàng quỹ gien - (28/03/2017 15:20) Thông báo mới thầu gói thầu FIRST/CLRRI/G02: Cung cấp thiết bị nghiên cứu sinh học phân tử - (16/03/2017 10:12) Thông báo mới thầu gói thầu FIRST/CLRRI/G01: Cung cấp hệ thống giải trình tự gen (Sequencing system) - (16/03/2017 10:10) Thông báo gia hạn gói thầu FIRST/NASATI/C15 (lần 1): Xây dựng nội dung cơ sở dữ liệu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, và đề xuất phương án triển khai (bao gồm giải pháp kỹ thuật) - (16/01/2017 09:43) Thông báo mới thầu gói thầu FIRST/CLRRI/G05: Cung cấp thiết bị phân tích chất lượng hạt giống và chất lượng gạo - (12/12/2016 11:16) Thông báo mới thầu gói thầu FIRST/CLRRI/G03: Cung cấp thiết bị pipet và kính hiển vi cho các phòng thí nghiệm - (12/12/2016 11:13) Thông báo mới thầu gói thầu FIRST/NASATI/C15: Xây dựng nội dung cơ sở dữ liệu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, và đề xuất phương án triển khai - (09/12/2016 13:10)