Thông báo mời thầu Gói thầu số: FIRST/NASATI/G03 " Mua sắm Trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về Khoa học & Công nghệ và Đổi mới sáng tạo "

Cập nhật: 29/01/2019 17:23
Xem lịch sử tin bài

THÔNG BÁO MỜI THẦU

(MUA SẮM HÀNG HÓA)

DỰ ÁN ĐẨY MẠNH ĐỔ MỚI SÁNG TẠO THÔNG QUA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (FIRST)

Khoản tín dụng số 5257-VN

Tiểu dự án: “Hoàn thiện hệ thống thống kê, đánh giá, đo lường khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo” (FIRST-NASATI) 

Tiêu đề Hợp đồng:  Mua sắm Trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về Khoa học & Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 

Số trích yếuFIRST/NASATI/G03

1.       Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được tài trợ từ  Ngân hàng Thế giới để chi trả chi phí cho Dự án: "Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học và công nghệ"  (FIRST) , và dự định dùng một phần tiền tài trợ đó để thanh toán cho hợp đồng Mua sắm Trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về Khoa học & Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.

2.       Ban Quản lý Tiểu dự án “Hoàn thiện hệ thống thống kê, đánh giá, đo lường khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo” (FIRST-NASATI) mời các nhà thầu hợp lệ nộp hồ sơ dự thầu cho hợp đồng mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo, bao gồm các thiết bị chính như 2 thiết bị chuyển mạch Core switch Layer 3, 1 Switch Layer 2, 2 bộ tường lửa bảo vệ, 10 bộ máy chủ cơ sở dữ liệu Datawarehouse, 16 bộ máy chủ cơ sở dữ liệu thành phần, 1 bộ khung máy chủ, 1 hệ thống lưu trữ chuyên dụng, 1 hệ thống làm lạnh, 40 máy trạm và hệ thống thiết bị phụ trợ khác. Hàng hóa cần được giao trong vòng 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng tại địa chỉ của chủ đầu tư như quy định trong Hồ sơ mời thầu.

3.      Việc đấu thầu sẽ được thực hiện thông qua thủ tục Đấu thầu Cạnh tranh trong nước (NCB) được quy định trong  Hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới: Đấu thầu mua sắm hàng hóa, công trình và dịch vụ phi tư vấn theo khoản vay IBRD và tín dụng IDA & Tài trợ của Ngân hàng Thế giới ban hành tháng 01/2011  (“Hướng dẫn mua sắm đấu thầu”), và được mở cho tất cả các nhà thầu hợp lệ như xác định trong Hướng dẫn Đấu thầu.

4.       Chỉ các nhà thầu hợp lệ đáp ứng các tiêu chí về năng lực chính sau đây nên tham dự thầu:

·        Nhà thầu phải tham gia vào ít nhất 2 hợp đồng  đã được thực hiện thành công trong vòng 05 năm vừa qua, và có tính chất tương tự như Hàng hoá được đề xuất, trong đó giá trị của sự tham gia của Nhà thầu lớn hơn 55.000.000.000 VNĐ. Tính chất tương tự phải dựa trên quy mô, độ phức tạp, phương pháp, công nghệ hoặc đặc tính khác như mô tả trong Hồ sơ mời thầu.

·        Doanh thu bình quân hàng năm trong vòng 03 năm gần đây nhất tối thiểu bằng  140.000.000.000 VNĐ. Trong trường hợp nhà thầu là Liên danh, tổng doanh thu của tất cả các thành viên Liên danh phải đáp ứng yêu cầu, đồng thời doanh thu của một thành viên phải đáp ứng 50%  của yêu cầu (tối thiểu 70.000.000.000 VNĐ) và từng thành viên phải đáp ứng 30%  của yêu cầu (tối thiểu 42.000.000.000 VNĐ).

·        Nhà thầu phải chứng minh khả năng tiếp cận với hoặc tính sẵn có của tài sản có tính thanh khoản cao (tiền mặt và tương đương tiền mặt, các công cụ tài chính ngắn hạn, các chứng khoán sẵn sàng để bán, chứng khoán dễ bán, các khoản phải thu thương mại, các khoản phải thu tài chính ngắn hạn và các tài sản khác mà có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng MỘT NĂM), hạn mức tín dụng hoặc các nguồn lực tài chính khác, các cam kết ròng hiện tại để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính đối với hợp đồng đang xem xét là 16.500.000.000 VNĐ .

Tiêu chí về năng lực nhà thầu sẽ được mô tả đầy đủ hơn trong Hồ sơ mời thầu.

5.       Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể tìm hiểu thêm thông tin từ Văn phòng Ban Quản lý Tiểu dự án Hoàn thiện hệ thống thống kê, đánh giá, đo lường khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo” (FIRST-NASATI). Tên cán bộ phụ trách: Ông Cao Minh Kiểm, Email: kiemcm@vista.gov.vn và kiểm tra hồ sơ mời thầu trong giờ hành chính từ 08.00 giờ đến 17.00 giờ tại địa chỉ liên hệ ghi ở dưới.

6.       Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh tiếng Việt bằng cách nộp đơn mua hồ sơ tới địa chỉ liên hệ ghi ở dưới và nộp một khoản phí không hoàn lại là 500.000 VND (Năm trăm nghìn đồng). Thời gian mở bán hồ sơ mời thầu bắt đầu từ 15 giờ 00 phút ngày 01 tháng 02 năm 2019  đến 09 giờ 00 phút ngày 11 tháng 03 năm 2019 . Phương thức thanh toán là tiền mặt hoặc chuyển khoản trực tiếp. Hồ sơ mời thầu sẽ được gửi cho nhà thầu theo phương thức giao trực tiếp tại địa chỉ nêu ở mục 5 hoặc gửi bưu điện đến địa chỉ của nhà thầu. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ mời thầu bị thất lạc hoặc bị giao muộn.

7.       Hồ sơ dự thầu phải được gửi tới địa chỉ liên hệ ghi ở dưới vào lúc hoặc trước 09 giờ 00 phút ngày 11 tháng 03 năm 2019.  Hồ sơ dự thầu nộp muộn sẽ bị loại. Các hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai với sự hiện diện của đại diện nhà thầu và bất kỳ ai khác muốn tham dự lễ mở thầu tại địa chỉ ghi ở dưới  vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 11 tháng 03 năm 2019 .  

8.       Tất cả hồ sơ dự thầu phải kèm theo Bảo lãnh dự thầu như quy định trong Hồ sơ mời thầu.

9.       Địa chỉ liên hệ:

Ban Quản lý Tiểu dự án Hoàn thiện hệ thống thống kê, đánh giá, đo lường khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo” (FIRST-NASATI)

Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia

Phòng 301, tầng 3, số nhà 24 phố Lý Thường Kiệt, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà nội, Việt Nam

 

Người nhận: Đào Mạnh Thắng / Phó giám đốc Ban quản lý Tiểu dự án Hoàn thiện hệ thống thống kê, đánh giá, đo lường khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo” (FIRST-NASATI)

Điện thoại: +84 24 39364673; Số fax: +84 24 39364674

E-mail: daothang@vista.gov.vn 

Trang Web: http://www.vista.gov.vn/

 

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Đào Mạnh Thắng

Các tin khác
Thông báo mời thầu Gói thầu số: FIRST/2a/SCI/G03 " Cung cấp thiết bị phục vụ ghi nhận và phân tích các yếu tố bên trong tế bào bằng hình ảnh " - (02/10/2018 14:48) Thông báo mời thầu Gói thầu số: FIRST/2a/SCI/G06 " Cung cấp vật tư, nguyên vật liệu phục vụ nuôi cấy tế bào " - (28/09/2018 14:58) Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/HUONGTRA/G15: Cung cấp thiết bị sàng phân ly tinh - (20/09/2018 15:25) Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/HUONGTRA/G14: Cung cấp thiết bị khử từ tính sản phẩm tinh - (20/09/2018 15:24) Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/HUONGTRA/G13: Cung cấp thiết bị quang phổ tách hạt sản phẩm tinh - (20/09/2018 15:22) Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/HUONGTRA/G12: Cung cấp hệ thống giá đỡ giàn thao tác và thiết bị điều khiển tự động PLC - (20/09/2018 15:21) Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/HUONGTRA/G11: Cung cấp hệ thống lọc bụi túi và đóng bao tự động - (20/09/2018 15:20) Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/HUONGTRA/G10: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị máy chính sản xuất sản phẩm tinh thành phẩm - (20/09/2018 15:18) Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/HUONGTRA/G09: Cung cấp hóa chất và nguyên vật liệu phục vụ giai đoạn sản xuất thử nghiệm - (20/09/2018 15:17) Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/HUONGTRA/G05: Cung cấp hệ thống thiết bị xử lý làm sạch sản phẩm thô bằng vi sinh vật - (20/09/2018 15:15)