Thông báo mời thầu Gói thầu số: FIRST/2a/FIRI/G05 " Cung cấp thiết bị bảo quản và phân tích chế phẩm "

Cập nhật: 24/07/2018 11:03
Xem lịch sử tin bài

THÔNG BÁO MỜI THẦU

(MUA SẮM HÀNG HÓA)

DỰ ÁN ĐẨY MẠNH ĐỔ MỚI SÁNG TẠO THÔNG QUA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (FIRST)

Khoản tín dụng số 5257-VN

Tiểu Dự án: Tăng cường năng lực làm chủ công nghệ sản xuất sinh khối vi sinh vật chất lượng cao nhằm ứng dụng trong các ngành công nghiệp lên men, công nghiệp dược và góp phần đảm bảo sự tự chủ của Viện Công nghiệp thực phẩm. ( FIRST-FIRI)

Thỏa thuận tài trợ số: 11/FIRST/2a/FIRI

Tiêu đề Hợp đồng: Cung cấp thiết bị bảo quản và phân tích chế phẩm

Số trích yếu: FIRST/2a/FIRI/G05

1. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được tài trợ từ Ngân hàng Thế giới để chi trả chi phí cho Dự án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học và công nghệ (FIRST) và dự định dùng một phần tiền tài trợ đó để thanh toán cho hợp đồng Cung cấp thiết bị bảo quản và phân tích chế phẩm” thuộc Tiểu dự án “Tăng cường năng lực làm chủ công nghệ sản xuất sinh khối vi sinh vật chất lượng cao nhằm ứng dụng trong các ngành công nghiệp lên men, công nghiệp dược và góp phần đảm bảo sự tự chủ của Viện Công nghiệp thực phẩm” (Tiểu Dự án FIRST- FIRI) – Tiểu hợp phần 2a của Dự án FIRST.

2. Ban quản lý Tiểu Dự án FIRST- FIRI (Viện Công nghiệp thực phẩm) mời các nhà thầu hợp lệ nộp hồ sơ dự thầu cho hợp đồng “Cung cấp thiết bị bảo quản và phân tích chế phẩm” cụ thể như sau:

Tên hàng hóa

Đơn vị tính

Số lượng

 

Địa điểm giao hàng

 

 

Phương thức giao hàng

Thời gian giao hàng bắt đầu từ ngày ký hợp đồng (tháng)

Thiết bị tạo Ni tơ lỏng vô khuẩn

hệ thống

1

Viện Công nghiệp thực phẩm, số 301 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Giao hàng tận nơi

3- 5

Hệ thống quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)

hệ thống

1

Viện Công nghiệp thực phẩm, số 301 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Giao hàng tận nơi

2-5

 

3. Việc đấu thầu sẽ được thực hiện thông qua thủ tục Đấu thầu Cạnh tranh Trong nước được quy định trong Hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới: Đấu thầu mua sắm hàng hóa, công trình và dịch vụ phi tư vấn theo khoản vay IBRD và tín dụng IDA & Tài trợ của Ngân hàng Thế giới ban hành tháng 01/2011 (“Hướng dẫn mua sắm đấu thầu”), và được mở cho tất cả các nhà thầu hợp lệ như xác định trong Hướng dẫn Đấu thầu.

4. Chỉ các nhà thầu hợp lệ đáp ứng các tiêu chí về năng lực chính sau đây nên tham dự thầu:

  • Doanh thu bình quân hàng năm được xác định là tổng các khoản thanh toán mà Nhà thầu nhận được cho các hơp đồng đã hoàn thành hoặc đang thực hiện trong vòng 03 năm gần đây nhất bằng 12.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười hai tỷ đồng). Trong trường hợp nhà thầu là Liên danh, tổng doanh thu của tất cả các thành viên Liên danh phải đáp ứng yêu cầu, đồng thời doanh thu của một thành viên phải đáp ứng 40% của yêu cầu và từng thành viên phải đáp ứng 25% của yêu cầu.
  • Nhà thầu phải tham gia vào ít nhất 02 hợp đồng đã được thực hiện thành công trong vòng 03 năm vừa qua, cụ thể hợp đồng tương tự về cung cấp các thiết bị phục vụ nghiên cứu cho phòng thí nghiệm có giá trị lớn hơn hoặc bằng 5.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm tỷ đồng). Tiêu chí về năng lực Nhà thầu sẽ được mô tả đầy đủ hơn trong Hồ sơ mời thầu.

5. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể tìm hiểu thêm thông tin từ PhòngTổ chức- Hành chính, Viện Công nghiệp thực phẩm, số 301 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội và kiểm tra hồ sơ mời thầu trong giờ hành chính từ 8 giờ 30 phút đến 17 giờ tại địa chỉ liên hệ ghi ở dưới.

6. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến Hợp đồng này có thể mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh tiếng Việt bằng cách nộp đơn mua hồ sơ tới địa chỉ liên hệ ghi ở dưới và nộp một khoản phí không hoàn lại là 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng). Phương thức thanh toán là tiền mặt. Hồ sơ mời thầu sẽ được gửi cho nhà thầu theo phương thức giao trực tiếp hoặc gửi bưu điện. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ mời thầu bị thất lạc hoặc bị giao muộn.

7. Đảm bảo dự thầu: 60.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu mươi triệu đồng chẵn). Đồng tiền: Việt Nam đồng, theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành, hoặc sec bảo chi. Thời gian có hiệu lực của đảm bảo dự thầu là 120 ngày kể từ ngày mở thầu.

8. Hồ sơ dự thầu phải được gửi tới địa chỉ liên hệ ghi ở dưới vào lúc trước 09 giờ 00 phút ngày 30/08/2018. Hồ sơ dự thầu nộp muộn sẽ bị loại. Các hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai với sự hiện diện của đại diện nhà thầu và bất kỳ ai khác muốn tham dự lễ mở thầu tại địa chỉ Phòng họp tầng 1 nhà B, Viện Công nghiệp thực phẩm, 301 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội vào lúc  09 giờ 30 phút ngày 30/08/2018.

9. Tất cả hồ sơ dự thầu phải kèm theo Bảo lãnh dự thầu như quy định trong Hồ sơ mời thầu.

10. Thời gian phát hành HSMT: Từ 09 giờ 00 phút ngày 30/07/2018 đến trước 9 giờ 00 phút ngày 30/08/2018.

10. Địa chỉ liên hệ: Phòng Tổ chức- Hành chính, Viện Công nghiệp thực phẩm, 301 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Người nhận:

Điện thoại: + 84 24 38584318

E-mail: planning@firi.ac.vn

Trang Web: http://firi.vn

Ban Quản lý Tiểu Dự án FIRST-FIRI

Giám đốc Ban

(đã ký)


Các tin khác
Thông báo mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu số: FIRST/2b2/HAIHOA/G09 “Mua TV phục vụ thử nghiệm sản phẩm (tại 9 tỉnh, thành phố trên cả nước)” - (10/07/2018 09:19) Thông báo mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu số: FIRST/2b2/HAIHOA/G08 “Mua sắm linh kiện/vật tư để sản xuất 1000 bộ Touch Plus” - (10/07/2018 09:17) Thông báo mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu số: FIRST/2b2/HAIHOA/G07 “Thuê chế tạo khuôn mẫu phục vụ sản xuất thân vỏ sản phẩm” - (10/07/2018 09:13) Thông báo mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu số: FIRST/2b2/HAIHOA/G06 “Mua nguyên liệu sản xuất vỏ và giá treo sản phẩm” - (10/07/2018 09:11) Mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/HAIHOA/G03: Xây dựng cơ sở dữ liệu Gói phần mềm giáo dục cho thiết bị tương tác màn hình - (23/05/2018 17:11) RECRUITMENT OF INDIVIDUAL CONSULTANT Package: Hire an individual international expert to assist in the development of data-assimilation techniques for improving the forecasting quality - (09/05/2018 09:53) Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu FIRST/2b2/THAIGIASON/G14: Cung cấp các hệ thống lên men bóc vỏ lụa - (29/03/2018 14:40) Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu FIRST/2b2/HONGLAM/G09: Thuê dịch vụ thí nghiệm kiểm định mẫu trong phòng với đơn vị chuyên môn độc lập - (28/03/2018 09:34) Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu FIRST/2A/KEYLAB-PRT/G05: Cung cấp thiết bị phản ứng phòng thí nghiệm, giả siêu tới hạn, dạng giỏ chứa xúc tác dị thể - (27/03/2018 09:31) Thông báo mời thầu gói thầu FIRST/2a/KEYLAB-PRT/G11: Cung cấp trang thiết bị phục vụ nghiên cứu chế tạo vật liệu xúc tác nano cho phản ứng oxy hóa điện hóa ethanol - (19/03/2018 10:22)