Thông báo mới thầu gói thầu FIRST/NASATI/C15: Xây dựng nội dung cơ sở dữ liệu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, và đề xuất phương án triển khai

Cập nhật: 09/12/2016 13:10
Xem lịch sử tin bài

HỒ SƠ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 193/QĐ-FIRST-NASATI ngày 05/12/2016 của Giám đốc Ban Quản lý Dự án FIRST)

VIỆT NAM

DỰ ÁN “ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI SÁNG TẠO THÔNG QUA NGHIÊN CỨU, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ” (DỰ ÁN FIRST)

Khoản vay: 5257-VN

TIỂU DỰ ÁN “HOÀN THIỆN HỆ THỐNG THỐNG KÊ, ĐÁNH GIÁ, ĐO LƯỜNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO” (TIỂU DỰ ÁN FIRST – NASATI)

Tên gói thầu: XÂY DỰNG NỘI DUNG CƠ SỞ DỮ LIỆU KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI (BAO GỒM GIẢI PHÁP KỸ THUẬT)”

Mã gói thầu (trong Kế hoạch đấu thầu): FIRST/NASATI/C15

                                                                        

Bộ Khoa học và Công nghệ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, được sự ủy quyền của Chính phủ Việt Nam, đã nhận được một khoản vay từ Ngân hàng Thế giới (NHTG) để chi cho Dự án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua Nghiên cứu, Khoa học và Công nghệ” – sau đây gọi là Dự án FIRST. Một phần của khoản vay này sẽ được sử dụng để thanh toán các chi phí hợp lệ thuộc hợp đồng tư vấn “Xây dựng nội dung cơ sở dữ liệu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, và đề xuất phương án triển khai (bao gồm giải pháp kỹ thuật)”. Ban Quản lý Tiểu dự án "Hoàn thiện hệ thống thống kê, đánh giá, đo lường khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo" FIRST-NASATI trực thuộc Dự án FIRST có trách nhiệm trực tiếp tổ chức mua sắm và triển khai hợp đồng tư vấn này trên cơ sở hỗ trợ và giám sát bởi Dự án FIRST.

Dịch vụ tư vấn “Xây dựng nội dung cơ sở dữ liệu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, và đề xuất phương án triển khai (bao gồm giải pháp kỹ thuật)” nhằm giúp Bộ Khoa học và Công nghệ xác định quy mô và nội dung đầu tư cho hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN và đổi mới sáng tạo, đồng thời đề xuất các yêu cầu kỹ thuật cho hệ thống phần mềm và hạ tầng CNTT cần thiết để triển khai hệ thống.

Phạm vi và nhiệm vụ của gói thầu gồm: (1) Khảo sát và đánh giá hiện trạng hệ thống thông tin KH&CN và các cơ sở dữ liệu (CSDL) liên quan đến KH&CN, đổi mới sáng tạo tại Bộ KH&CN, các bộ/ngành và địa phương ; (2) Nghiên cứu, khảo sát và tổng quan các tiêu chuẩn nghiệp vụ thông tin, thống kê và chuẩn công nghệ thông tin phổ biến trên thế giới áp dụng cho xây dựng và khai thác CSDL KH&N có thể áp dụng tại Việt Nam; (3) Xác định nhu cầu thông tin của các nhóm người dùng tin khác nhau (bao gồm người lập chính sách, người quản trị cơ sơ sở dữ liệu, các tổ chức nghiên cứu, cán bộ nghiên cứu, giảng dạy, doanh nghiệp, và công chúng) hể hỗ trợ thiết kế hệ thống; (4) Nghiên cứu thiết kế kiến trúc CSDL quốc gia về KH&CN, đổi mới sáng tạo, bao gồm: Đề xuất mô hình khái niệm CSDL Quốc gia về KH&CN; Thiết kế kiến trúc các cơ sở dữ liệu thành phần trong hệ thống CSDL quốc gia về KH&CN; Xác định mối liên kết giữa các thành phần; (5) Nghiên cứu đề xuất các yêu cầu kỹ thuật cho các hạng mục đầu tư xây dựng CSDL quốc gia về KH&CN, đổi mới sáng tạo; (6) Đề xuất các kiến nghị cần thiết để triển khai CSDL quốc gia về KH&CN và đổi mới sáng tạo và (7) Tổ chức hội thảo về Mô hình cấu trúc CSDL quốc gia về KH&CN được đề xuất để lấy ý kiến đóng góp và phản hồi; hội thảo về Dự án xây dựng CSDL CSDL quốc gia về KH&CN được đề xuất để lấy ý kiến đóng góp và phản hồi..

Ban Quản lý Tiểu dự án FIRST-NASATI mời các công ty tư vấn hợp lệ (“Tư vấn”) bày tỏ quan tâm cung cấp Dịch vụ. Các Tư vấn quan tâm cần cung cấp hồ sơ thể hiện năng lực và kinh nghiệm phù hợp để thực hiện Dịch vụ. Các tiêu chí đánh giá danh sách ngắn như sau:

 

Tiêu chí đánh giá

1.

Lĩnh vực hoạt động và số năm hoạt động

2.

Năng lực và kinh nghiệm cụ thể trong việc cung cấp các dịch vụ tương tự như lĩnh vực chuyên môn của gói thầu (tên dự án, tên khách hàng, thời gian thực hiện, giá trị hợp đồng, mô tả nhiệm vụ chính trong hợp đồng)

3.

Tổ chức quản lý và kỹ thuật của nhà thầu theo yêu cầu công việc

4.

Năng lực chung và số lượng nhân sự chính

Tư vấn sẽ được lựa chọn theo phương pháp Tuyển chọn dựa trên Năng lực của tư vấn (CQS) được qui định trong Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê Tư vấn trong các khoản vay của IBRD và tín dụng và tài trợ không hoàn lại của IDA cho các bên vay vốn Ngân hàng Thế giới , được ban hành tháng 1/2011 (Hướng dẫn Tư vấn).

Tư vấn cần lưu ý chính sách của NHTG về mâu thuẫn lợi ích, nêu tại Mục 1.9 và quy định về tư cách hợp lệ, nêu tại Mục 1.11 của Hướng dẫn Tư vấn.

Tư vấn có thể liên danh với các tư vấn khác để thành lập liên danh hoặc nhà thầu phụ để nâng cao năng lực. Tư vấn sẽ phải nêu rõ hình thức liên kết để tạo thuận lợi cho công tác xem xét và đánh giá hồ sơ.

Tư vấn quan tâm có thể liên lạc với Bà Phan Thị Thu Hằng, ĐT: (04)39364673; Di động: 0903458058; Email hangpt@vista.gov.vn trong giờ hành chính để thu thập thêm thông tin từ Điều khoản Tham chiếu.

Thư Bày tỏ quan tâm (EOI) phải được lập thành văn bản và gửi tới địa chỉ dưới đây (bằng cách gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện, fax hoặc email) trước 16h00 ngày 29/12/2016:

Ông Đào Mạnh Thắng, Phó Giám đốc

Ban Quản lý tiểu Dự án FIRST-NASATI

Địa chỉ: Phòng 301, Tầng 3, 24 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: + 84 4 39364673;  Fax: + 84 4 39364674

E-mail: - Phó Giám đốc: daothang@vista.gov.vn

-         Điều phối viên Dự án: kiemcm@vista.gov.vn

-         Chuyên gia Đấu thầu: hangpt@vista.gov.vn