Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ mời bày tỏ quan tâm gói thầu: Điều tra thí điểm về đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp (FIRST/NASATI/C10)

Cập nhật: 31/10/2016 18:37
Xem lịch sử tin bài

 THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI ĐIỂM HẾT HẠN NỘP HỒ SƠ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM

(GIA HẠN LẦN 1)

VIỆT NAM

DỰ ÁN “ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI SÁNG TẠO THÔNG QUA NGHIÊN CỨU, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ” (DỰ ÁN FIRST)

Khoản vay: 5257-VN

TIỂU DỰ ÁN “HOÀN THIỆN HỆ THỐNG THỐNG KÊ, ĐÁNH GIÁ, ĐO LƯỜNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO”

(TIỂU DỰ ÁN FIRST – NASATI)

Tên gói thầu: Điều tra thí điểm về đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp

Mã gói thầu (trong Kế hoạch đấu thầu): FIRST/NASATI/C10

                                                                                                      

    Bộ Khoa học và Công nghệ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, được sự ủy quyền của Chính phủ Việt Nam, đã nhận được một khoản vay từ Ngân hàng Thế giới (NHTG) để chi cho Dự án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua Nghiên cứu, Khoa học và Công nghệ” – sau đây gọi là Dự án FIRST. Một phần của khoản vay này sẽ được sử dụng để thanh toán các chi phí hợp lệ thuộc hợp đồng tư vấn “Điều tra thí điểm về đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp”. Ban Quản lý Tiểu dự án FIRST-NASATI trực thuộc Dự án FIRST có trách nhiệm trực tiếp tổ chức mua sắm và triển khai hợp đồng tư vấn này trên cơ sở hỗ trợ và giám sát bởi Dự án FIRST.

    Dịch vụ tư vấn “Điều tra thí điểm về đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp” nhằm giúp Bộ Khoa học và Công nghệ nâng cao năng lực về thống kê đổi mới sáng tạo trên cơ sở áp dụng phương pháp luận điều tra đổi mới sáng tạo theo chuẩn mực quốc tế để có thể đưa ra được số liệu thống kê chính xác, tin cậy, tương thích với quốc tế, phục vụ so sánh quốc tế. Phạm vi và nhiệm vụ của gói thầu gồm: (1)  Vận dụng và thử nghiệm phương pháp luận điều tra đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp theo phương pháp luận của OECD (Oslo Manual); (2)Thu thập thông tin ban đầu về hiện trạng đổi mới sáng tạo trong khu vực công nghiệp chế biến, chế tạo; (3) Hoàn thiện phương pháp luận điều tra đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp phù hợp với Việt Nam trên cơ sở đánh giá và rút kinh nghiệm từ điều tra thử nghiệm.

    Ban Quản lý Tiểu dự án FIRST-NASATI mời các công ty tư vấn hợp lệ (“Tư vấn”) bày tỏ quan tâm cung cấp Dịch vụ. Các Tư vấn quan tâm cần cung cấp hồ sơ thể hiện năng lực và kinh nghiệm phù hợp để thực hiện Dịch vụ. Các tiêu chí đánh giá danh sách ngắn như sau:

 

Tiêu chí đánh giá

1.

Lĩnh vực hoạt động và số năm hoạt động

2.

Năng lực và kinh nghiệm cụ thể trong việc cung cấp các dịch vụ tương tự như lĩnh vực chuyên môn của gói thầu (tên dự án, tên khách hàng, thời gian thực hiện, giá trị hợp đồng, mô tả nhiệm vụ chính trong hợp đồng)

3.

Tổ chức quản lý và kỹ thuật của nhà thầu theo yêu cầu công việc

4.

Năng lực chung và số lượng nhân sự chính

     Tư vấn sẽ được lựa chọn theo phương pháp Tuyển chọn dựa trên Năng lực của tư vấn (CQS) được qui định trong Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê Tư vấn trong các khoản vay của IBRD và tín dụng và tài trợ không hoàn lại của IDA cho các bên vay vốn Ngân hàng Thế giới, được ban hành tháng 1/2011 (Hướng dẫn Tư vấn).

    Tư vấn cần lưu ý chính sách của NHTG về mâu thuẫn lợi ích, nêu tại Mục 1.9 và quy định về tư cách hợp lệ, nêu tại Mục 1.11 của Hướng dẫn Tư vấn.

    Tư vấn có thể liên danh với các tư vấn khác để thành lập liên danh hoặc nhà thầu phụ để nâng cao năng lực. Tư vấn sẽ phải nêu rõ hình thức liên kết để tạo thuận lợi cho công tác xem xét và đánh giá hồ sơ.

    Tư vấn quan tâm có thể liên lạc với Bà Phan Thị Thu Hằng, ĐT: + 84 4 39364673; Di động: 0903458058; Email hangpt@vista.gov.vn trong giờ hành chính để thu thập thêm thông tin từ Điều khoản Tham chiếu.

    Theo thông báo cũ, thời điểm hết hạn nộp hồ sơ bày tỏ quan tâm là 16:00 (giờ địa phương) ngày 18/10/2016. Nay thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ bày tỏ quan tâm được gia hạn đến 16:00 (giờ địa phương) ngày 18/11/2016.

    Thư Bày tỏ quan tâm (EOI) phải được lập thành văn bản và gửi tới địa chỉ dưới đây (bằng cách gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện, fax hoặc email) trước 16:00h (giờ địa phương) ngày 18/11/2016.

Ông Đào Mạnh Thắng, Phó Giám đốc

Ban Quản lý tiểu Dự án FIRST-NASATI

Địa chỉ: Phòng 301, Tầng 3, 24 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: + 84 4 39364673;  Fax: + 84 4 39364674

E-mail:             -     Giám đốc Dự án: daothang@vista.gov.vn

-          Điều phối viên Dự án: kiemcm@vista.gov.vn

-          Chuyên gia Đấu thầu: hangpt@vista.gov.vn