09/09/2016: Thông báo mời bày tỏ quan tâm gói thầu: Đánh giá thực trạng và xây dựng thử nghiệm khung GS&ĐG tổ chức KH&CN công lập ở Việt Nam

09/09/2016: Thông báo mời bày tỏ quan tâm gói thầu: Đánh giá thực trạng và xây dựng thử nghiệm khung GS&ĐG tổ chức KH&CN công lập ở Việt Nam

Cập nhật 1
Dịch vụ tư vấn “Đánh giá thực trạng và xây dựng thử nghiệm khung giám sát và đánh giá tổ chức khoa học công nghệ công lập ở Việt Nam” nhằm giúp Bộ Khoa học và Công nghệ có cơ sở đo lường hiệu quả hoạt động của các tổ chức nghiên cứu và phát triển (R&D) công lập.
trong tổng số: 2 trang