Tiêu chí lựa chọn

Cập nhật: 15/05/2014 13:29
Xem lịch sử tin bài

STT

Tiêu chí

Nội dung

Tổng điểm

Điểm đánh giá

Trọng số

Tổng điểm tối đa

1

Sự cần thiết của Đề xuất

Chỉ ra tính cần thiết tại sao phải thực hiện và các đóng góp quan trọng vào việc giải quyết các vấn đề của đơn vị nói riêng và sự phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở Việt Nam nói chung.

Tối thiểu 0 – Tối đa 10

1

10

2

Tính đổi mới sáng tạo

Mức độ sáng tạo và khác biệt của ý tưởng đề xuất so với các phương pháp tiếp cận hiện nay đang được sử dụng tại Việt Nam

Tối thiểu 0 – Tối đa 10

1

10

3

Tầm quan trọng của chuyên gia giỏi

- Tầm quan trọng không thể thiếu của chuyên gia giỏi nước ngoài đối với việc thực hiện đề xuất

- Năng lực của chuyên gia

Tối thiểu 0 – Tối đa 10

3

30

4

Tính khả thi của Đề xuất

Kế hoạch đề xuất thực hiện có khả thi để đảm bảo mục tiêu và kết quả đề xuất, sử dụng chuyên gia giỏi hiệu quả và phù hợp với năng lực của đơn vị thụ hưởng hợp tác trong nước

Tối thiểu 0 – Tối đa 10

2

20

5

Kết quả dự kiến của Đề xuất

Nêu rõ Dự án sẽ đạt được những kết quả gì khi dự án kết thúc

- Kết quả khoa học: bài báo, sách…

- Kết quả công nghệ: sáng chế, giống, bản quyền, giải pháp hữu ích…

- Kết quả thương mại hóa và chuyển giao tri thức

Kết quả đào tạo: số lượng cán bộ được đào tạo, nâng cao năng lực nghiên cứu.

Tối thiểu 0 – Tối đa 10

2

20

6

Kết nối mạng lưới và tác động hệ thống

- Mức độ đóng góp của của dự án đối với việc hình thành hoặc củng cố mạng lưới KHCN và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực đề xuất.

- Mức độ đóng góp của dự án đối với sự phát triển lâu dài của KHCN và đổi mới sáng tạo ở Việt Nam.

Tối thiểu 0 – Tối đa 10

1

10

 

 

Tổng điểm tối đa

 

 

100 điểm

 

Các tin khác