23/03/2015: Khung quản lý Môi trường và Xã hội ( ESMF)

Cập nhật: 23/03/2015 10:08
Xem lịch sử tin bài

Đối với dự án FIRST, Khung quản lý Môi trường và Xã hội ( ESMF) đưa ra các quy trình và hướng dẫn để đánh giá các tác động môi trường và xã hội tiềm năng của các tiểu dự án được tài trợ. Các quy trình và hướng dẫn sẽ giúp cơ quan thực hiện trong việc sàng lọc tính hợp lệ của các tiểu dự án, xác định tác động đối với môi trường và xã hội của các tiểu dự án, xác định các biện pháp giảm thiểu thích hợp để đưa vào báo cáo tiểu dự án, và chỉ rõ trách nhiệm thể chế đối với việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu và bồi thường cũng như hoạt động giám sát và đánh giá.

Sau một thời gian thực hiện dự án, Ban quản lý dự án trung ương (CPMU) đã phối hợp với các chuyên gia môi trường và an toàn xã hội của Ngân hàng thế giới cập nhật, bổ sung và điều chỉnh  Khung quản lý Môi trường và Xã hội - ESMF cho phù hợp với thực tế triển khai dự án. 

Từ ngày 19 tháng 3 năm 2015, bản sửa đổi được này được công bố rộng rãi tại trụ sở của Ban quản lý dự án FIRST (phòng 1501 tòa nhà Thăng Long - 98A Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội ) và trên website của dự án FIRST và Bộ Khoa học Công nghệ  theo đường dẫn: http://first-most.vn/vi-VN/hoi-thao-su-kien/thu-vien/tai-lieu-du-an_t122c30

Khung quản lý Môi trường và Xã hội  cập nhật sẽ được tích hợp vào Sổ tay quản lý dự án (PIM) sửa đổi và sẽ được trình lên  Bộ Khoa học Công nghệ và Ngân hàng Thế giới phê chuẩn. 
Các tin khác